ALGEMENE VOORWAARDEN GINGER & CINNAMON


1.Toepasselijkheid
1.1:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, betalingen en leveringen, tenzij uitdrukkelijk anders tussen Ginger & Cinnamon en de klant is overeengekomen.
1.2: Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventueel door de klant gebruikt algemene voorwaarden.
1.3: Zodra deze voorwaarden ter kennis van de klant zijn gebracht en geaccordeerd zijn, worden deze geacht door de klant onverkort en zonder voorbehoud aanvaard te zijn.

2. Offerte
2.1: Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders tussen Ginger & Cinnemon en klant overeengekomen.
2.2: De afspraken met betrekking tot het product (o.a. het type, maten en afwerking) worden altijd door Ginger & Cinnamon vastgelegd in een schriftelijke offerte of orderbevestiging. De laatste door Ginger & Cinnamon uitgebrachte offerte is bindend. Mondelinge afspraken zijn niet bindend.
2.3: De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens en de aan Ginger & Cinnamon kenbaar gemaakte behoeften of wensen. Ginger & Cinnamon mag afgaan op de juistheid van de verstrekte gegevens en de medegedeelde behoeften of wensen van de klant. Bij onjuist verstrekte gegevens beschouwt Ginger & Cinnamon de gedane offerte als niet-bindend.
2.4: Vervoerswerkzaamheden, takel- en hijswerkzaamheden, het laden en lossen en werkzaamheden van derden worden separaat overeengekomen.

3. Aanbetaling en zekerheidsstelling
3.1:
Ginger & Cinnamon is gerechtigd om op het moment van het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling van 20% van de klant te verlangen.
3.2: Ginger & Cinnamon is gerechtigd voldoende zekerheid van de klant te eisen voordat Ginger & Cinnamon het product laat maken, aan de klant levert, de levering continueert of uitvoering geeft aan de overeenkomst.

4. Betaling koopprijs, niet-nakoming, verzuim
4.1: De prijs dient door de klant volledig voldaan te zijn bij afname van het product. Bij bezorgen bij de klant wordt pas een datum voor de bezorging gepland indien de volledige koopprijs en de kosten van bezorging aan Ginger & Cinnamon zijn voldaan.

5. Levertijd, feitelijke aflevering en overgang van het risico
5.1: De op de schriftelijke offerte vermelde levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Deze geldende omstandigheden zijn afhankelijk van de prestaties en de verstrekte gegevens van derden aan Ginger & Cinnamon en wordt derhalve beschouwd als een vermoedelijke levertijd. Ginger & Cinnamon spant zich in om het gekochte product binnen de vermoedelijke levertijd aan de klant te leveren. Indien deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden, wordt door de klant aan Ginger & Cinnamon een nadere termijn gegund, gelijk aan de vermoedelijke levertijd, zoals vermeld op de schriftelijke offerte. Na het verstrijken van deze nadere termijn is de klant gerechtigd de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden.
5.2: Aflevering van het product geschiedt op het moment van bezorging bij de klant. Indien de klant het product zelf wenst af te halen en te vervoeren, wordt van te voren het adres van de aflevering afgesproken.
5.3: Afname van het product dient door de klant te geschieden binnen één week na feitelijke kennisgeving door Ginger & Cinnamon.
5.4: Indien de klant door Ginger & Cinnamon schriftelijk wordt aangemaand om het gekochte product af te nemen en de klant na 5 dagen, om welke reden dan ook, nalaat om het product af te nemen, verkeert de klant in verzuim, tenzij er sprake is van overmacht. Klant is alsdan aan Ginger & Cinnamon een opslagvergoeding verschuldigd van € 20,= per week.
5.5: Als de klant na een termijn van 1 maand het product nog niet heeft afgenomen, dan is Ginger & Cinnamon gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden en vrijelijk over het product te beschikken. De klant kan alsdan ook geen aanspraak meer maken op terugbetaling van zijn aanbetaling.
5.6: Het product is voor risico van de klant vanaf het moment van de feitelijke levering door Ginger & Cinnamon c.q. de bezorger. Na de feitelijke levering draagt de klant het risico van diefstal, tenietgaan of beschadiging van product, onverminderd de rechten die de klant heeft conform het Burgerlijk Wetboek.
5.7: Klant is verplicht het product bij bezorging c.q. afname te controleren op mogelijke gebreken of beschadigingen. Klant dient binnen 24 uur schriftelijk per e-mail (genc.klantenservice@gmail.com) contact op te nemen met Ginger & Cinnamon. De klant dient alsdan een korte toelichting te geven over de beschadiging c.q. het gebrek, het liefst vergezeld van een aantal foto’s. Ginger & Cinnamon zal de klacht dan beoordelen.

5.8Na afname van het product, aanvaardt Ginger & Cinnamon geen enkele aansprakelijkheid meer voor eventuele schade voortvloeiend uit diefstal, door verkeerd gebruik of eigen toedoen, of tijdens vervoeren of lossen door het afgenomen product door de klant, onverminderd de rechten conform het Burgerlijk Wetboek.


6. Eigendomsvoorbehoud
6.1: Ginger & Cinnamon blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product, zolang de klant het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst nog niet heeft voldaan.
6.2: Het product is voor risico van de klant vanaf de aflevering ook als eigendom nog niet is overgedragen op grond van artikel 6 lid 1. Klant blijft de koopprijs verschuldigd, ongeacht diefstal, tenietgaan, beschadiging of achteruitgang van het gekochte product.

7. Annulering
7.1: Annulering betekent dat de klant schriftelijk aan Ginger & Cinnamon kenbaar maakt dat de klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet meer zal nakomen. Annulering laat onverlet het recht van Ginger & Cinnamon om volledige nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.
7.2: Bij annulering van de overeenkomst is de klant terstond een opeisbare schadevergoeding van 20% verschuldigd van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het genoemde percentage is vaststaand, tenzij Ginger & Cinnamon kan bewijzen dat de schade groter is, dan wel de klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

8. Reclamaties en servicebepalingen
8.1: Het door Ginger & Cinnamon geleverde product dient die eigenschappen te bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij een normaal gebruik mag verwachten.
8.2: De door Ginger & Cinnamon verkochte producten zijn grotendeels vervaardigd van oud massief sloophout. Dit hout kan altijd werken waardoor (minimale) scheuren en kieren kunnen ontstaan. Deze scheuren en kieren kunnen desgewenst eenvoudig worden bijgewerkt met een door Ginger & Cinnamon te leveren speciale reparatieset. Ook vlekken, butsen, afdrukken en andere oneffenheden zijn typerend voor het geleverde product van sloophout. Klant verklaart bekend te zijn met deze specifieke eigenschappen van het product.

8.3: Mocht gedurende 24 uur na aflevering blijken dat het product later gebreken vertoont, dan dient klant binnen 24 uur schriftelijk per e-mail (genc.klantenservice@gmail.com) contact op te nemen met Ginger & Cinnamon. De klant dient aldan een korte toelichting te geven over de beschadiging c.q. het gebrek, het liefst vergezeld van een aantal foto’s. Ginger & Cinnamon zal de klacht dan beoordelen.    


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1: op alle overeenkomsten tussen Ginger & Cinnamon en de klant is het Nederlands Recht van toepassing.